privacy

Privacyverklaring binnen mijn praktijk

Met ingang van 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht. De AVG verplicht organisaties organisatorische en technische maatregelen te nemen om de privacy binnen de verwerking van persoonsgegevens te waarborgen. Ik hecht groot belang aan uw privacy en vindt het belangrijk dat er zorgvuldig met uw gegevens wordt omgegaan. ik zorg er onder meer voor dat de persoonlijke informatie die u verstrekt vertrouwelijk wordt behandeld waarbij onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens en dat de door u versterkte gegevens adequaat gebruikt worden voor therapeutische doeleinden.

Uw privacy

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier kan gegevens bevatten met betrekking uw gezondheid en over eventueel uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.
Ook kunnen in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij andere zorgverleners, zoals bijvoorbeeld uw huisarts.
Ik doe er alles aan om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

 1. zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens
 2. er voor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens
  Als uw behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier.
  Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

 1. Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
 2. Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid. Ook dit gebeurt enkel met uw expliciete toestemming.
 3. Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.

Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik of mijn administrateur, een factuur kan opstellen.
Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.
Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 15 jaar bewaard.

Privacy op uw zorgnota

Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd
worden, zodat u deze nota kunt declareren bij uw zorgverzekeraar:

 • uw naam, adres en woonplaats
 • uw geboortedatum
 • uw BSN-nummer
 • de datum van de behandeling
 • een korte omschrijving van de behandeling, zoals bijvoorbeeld ‘behandeling hypnotherapie’, of ‘psychosociaal consult’ en de kosten van het consult