alg voorwaarden en tarieven

Algemene voorwaarden en tarieven

Meijer Coaching & Hypnotherapie
Brederoodseweg 99
2082BT Santpoort-zuid

Therapeut: J.M.B. Meijer

Algemene voorwaarden behorend bij de behandelingsovereenkomst tussen de therapeut van Meijer Coaching & Hypnotherapie en de cliënt.

Indien cliënt na het eerste kennismakingsgesprek / intake een nieuwe datum heeft afgesproken voor een vervolggesprek, is er sprake van een behandelingsovereenkomst. Deze behandelingsovereenkomst wordt op schrift vastgelegd.

 1. De behandelingsovereenkomst is tweeledig:
  • De therapeut en de cliënt gaan een relatie met elkaar aan voor een bepaalde periode in de verhouding therapeut – cliënt.
  • De behandeling heeft betrekking op de door cliënt aangedragen hulpvraag en behandeldoelen. Deze kunnen lopende het traject worden bijgesteld en/of gespecificeerd.
 2. De overeenkomst kan op de volgende manieren of door de volgende omstandigheden worden beëindigd:
  a. Therapeut en cliënt bepalen in gezamenlijk overleg dat geen sessies meer nodig zijn;
  b. Cliënt geeft aan, mondeling, schriftelijk of via e-mail dat hij/zij geen sessies meer wil afspreken;
  c. De therapeut geeft aan, mondeling, schriftelijk of via e-mail, geen sessies meer te zullen geven;
  d. Cliënt houdt zich herhaaldelijk niet aan de algemene bepalingen uit de behandelings-overeenkomst of aan afspraken die gedurende de sessies zijn gemaakt tussen cliënt en de therapeut;
  e. De therapeut is van mening dat in verband met de problematiek van de cliënt en de competentie van de therapeut, het niet verantwoord is de cliënt te begeleiden. Dit is in ieder geval aan de orde wanneer de problematiek direct verband houdt met contra-indicaties.
 3. De overeenkomst eindigt van rechtswege indien er geen sessie afgesproken is voor een termijn van langer dan drie maanden na de laatst gehouden sessie, tenzij uitdrukkelijk anders afgesproken tussen therapeut en cliënt.
 4. Bij het aangaan van de overeenkomst wordt voor een te houden sessie een bedrag per sessie afgesproken. Deze bedraagt per sessie €125, dit met uitzondering van het ‘Stoppen met Roken’-traject, deze bedraagt €399,-. De cliënt rekent contant af direct voor de sessie tenzij anders afgesproken. Een eventuele tariefsverhoging zal minimaal 2 maanden van te voren worden aangekondigd en minder dan 10% van het bestaande tarief bedragen. Indien bij een reguliere sessie meteen voor 3 sessies wordt afgerekend, ontvang je een korting van € 25 en betaal je dus € 350 i.p.v.€ 375 voor 3 sessies.
 5. Indien verhinderd, dient een afgesproken sessie 24 uur van te voren worden afgemeld. De therapeut brengt de kosten voor deze gemiste sessie in rekening  wanneer de cliënt zich niet tijdig heeft afgemeld, ongeacht de reden voor afmelding. Dit geldt  ook wanneer de cliënt om welke reden dan ook niet verschijnt op de afgesproken tijd en dag (no show).
 6. De therapeut houdt een dossier bij van aantekeningen van de gehouden sessies en andere relevante documenten, dat op diens verzoek door de cliënt kan worden ingezien.
 7. De therapeut houdt zich aan zijn geheimhoudingsplicht. Gegevens van de cliënt worden alleen met diens uitdrukkelijke goedkeuring aan derden (artsen en andere therapeuten) overhandigd of medegedeeld.
 8. De therapeut is aangesloten bij de beroepsvereniging NBVH (Nederlandse Beroepsvereniging voor Hypnotherapeuten). De regels van deze beroepsvereniging zijn op de therapeut van toepassing. De cliënt kan zich met klachten over de therapeut bij deze beroepsvereniging melden.  De therapeut is daarnaast geregistreerd in het HBO Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ). Zie voor het indienen van een klacht bij het tuchtcollege www.tcz.nu.
 9. Cliënt gedraagt zich als een gast; hij/ zij houdt zich aan de regels van de gastvrouw (de therapeut). Er wordt tijdens een sessie niet gerookt en geen alcohol gedronken. De kosten van vernieling van eigendommen van de therapeut door de cliënt, zullen op cliënt worden verhaald. Van iedere vorm van ongewenst gedrag, intimidatie of mishandeling van de therapeut door de cliënt zal te allen tijde aangifte bij de politie worden gedaan.
 10. Meijer Coaching & Hypnotherapie is niet aansprakelijk voor eventuele nadelige gevolgen die zijn ontstaan doordat cliënt onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, dan wel doordat cliënt voor hem/haar bekende en beschikbare informatie aanwezig in medische dossiers van arts/ specialist of andere behandelaar, niet heeft verstrekt.
 11. Meijer Coaching & Hypnotherapie is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan aan eigendommen van cliënt door parkeren of het betreden van het terrein aan de Brederoodseweg 99 te Santpoort-zuid, noch voor andere schade ontstaan door betreden van de praktijk, waaronder de oprit, hal, wachtkamer, behandelkamer of toilet.