Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden Meijer Coaching & Hypnotherapie

Meijer Coaching & Hypnotherapie
Brederoodseweg 99
2082BT Santpoort-zuid
tel : 06-46350100    
ans@ansmeijer.com
https://www.ansmeijer.com
KvK 68346786
BTW NL001686671B49 
IBAN NL85ABNA0442280327
AGB code: 90068036
AGB code praktijk 90109027 
Registratienr. Kwaliteitsregister
     stoppen met roken:1003803
Registratienr. RBCZ: 200555R

 

Algemene voorwaarden behorend bij de behandel/begeleidings overeenkomst tussen de therapeut van Meijer Coaching & Hypnotherapie en de (volwassen) cliënt dd. januari 2020

1. Aangaan van de behandelovereenkomst

Indien cliënt na het eerste kennismakingsgesprek een nieuwe datum heeft afgesproken voor een vervolggesprek, is er sprake van een behandelovereenkomst. De Algemene Voorwaarden maken deel uit van de behandelovereenkomst, evenals de Privacyverklaring.

 

De behandelovereenkomst is tweeledig;

a. De therapeut en de cliënt gaan een relatie met elkaar aan voor een bepaalde periode in de verhouding therapeut – cliënt.

b. De behandeling heeft betrekking heeft op de door cliënt aangedragen hulpvraag en behandeldoelen. Deze kunnen lopende het traject worden gespecificeerd en bijgesteld.

 

2. Beëindiging van de behandelovereenkomst

De overeenkomst kan op de volgende manieren of door de volgende omstandigheden

worden beëindigd:

a – Therapeut en cliënt bepalen in gezamenlijk overleg dat geen sessies meer nodig zijn;

b – Cliënt geeft aan, mondeling, schriftelijk of via email geen sessies meer af te willen spreken;

c – Therapeut geeft aan, mondeling, schriftelijk of via email, geen sessies meer te zullen geven;

d – Als tijdens de sessies duidelijk wordt dat voor de hulpvraag een andere behandeling nodig is dan therapeut kan bieden. Er wordt dan in overleg doorverwezen.

e – Als er geen afspraak voor een sessie is gemaakt voor een termijn van langer dan drie maanden na de laatste sessie, tenzij hier een afspraak over is gemaakt.

 

3. Tarieven en wijze van betaling

Bij het aangaan van de overeenkomst wordt voor een te houden sessie een sessie-tarief van € 125 afgesproken. Dit is opgenomen in de behandelovereenkomst. De cliënt rekent contant voor de sessie af, tenzij anders afgesproken. Indien je voor de eerste sessie meteen 3 sessies afrekent, ontvang je € 25 korting en betaal je € 350 i.p.v. € 375.

De tijdsduur van een sessie varieert tussen 1,5 en 2 uur. Soms is dat langer. Geef daarom voor de sessie aan wanneer je op tijd weg moet.

 

4. Annuleren afspraak

Afspraken kunnen tot 48 uur van tevoren worden verzet, hierna en bij niet verschijnen breng ik het gebruikelijke sessie-tarief in rekening.

 

5. Dossier

Voor een goede begeleiding en zoals ook de wet Wkkgz voorschrijft, wordt een dossier bijgehouden van aantekeningen van de gehouden sessies en andere relevante documenten. Het dossier kan worden ingezien door de cliënt. Ook kunnen op verzoek delen van het dossier worden gekopieerd. (Dit geldt niet voor de persoonlijke werkaantekeningen.van de therapeut)

Het cliëntendossier blijft, zoals de WGBO aangeeft, 15 jaar bewaard na afsluiting van de behandeling, tenzij de cliënt schriftelijk een verzoek om vergetelheid indient. Dan wordt het dossier direct na afloop van de behandeling vernietigd. Alleen het verzoek tot vernietiging wordt bewaard.

 

6. Begeleidingsplan

Het behandel- of begeleidingsplan met te verwachten werkpunten wordt eventueel opgesteld in overleg. Hierin zijn ook evaluatiemomenten opgenomen. Aan het begin van elke sessie vindt in ieder geval een evaluatiemoment plaats.

 

7. Geheimhouding

Als therapeut heb ik een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim). Alles wat in het kader van behandeling besproken wordt is strikt vertrouwelijk. Uitsluitend op verzoek van en met toestemming van cliënt kan eventueel informatie verstrekt worden aan derden (artsen of andere therapeuten).

Bij signalen of vermoedens van geweld in de huiselijke sfeer volg ik de stappen uit de Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling.

Bij eventuele waarneming tijdens vakantie of ziekte of bij overname van de behandeling door een andere therapeut kan, met toestemming van cliënt, het dossier of een gedeelte van het dossier aan de waarnemer worden overgedragen.

De Privacyverklaring wordt standaard bij de behandelovereenkomst verstrekt, en is ook te vinden op de website van de praktijk.

 

8. Kwaliteit en richtlijnen

Als registertherapeut van ik lid van de Nederlandse Beroepsvereniging van Hypnotherapeuten. De richtlijnen en professionele eisen van deze beroepsvereniging zijn van toepassing op mijn praktijkvoering.

 

9. Klachten en geschillen

Als de cliënt ergens ontevreden over is, en we komen er samen niet uit, dan kan de cliënt contact opnemen met de beroepsvereniging, de NBVH – www.hypnotherapie.nl – om een beroep doen op de klachtenfunctionaris zoals voorgeschreven in de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). In navolging van deze wet ben ik aangesloten bij de geschilleninstantie van de SCAG – www.scag.nl. Daarnaast ben ik geregistreerd in het Tuchtrecht Register Complementaire Zorg (TCZ). Zie voor het indienen van een klacht bij het tuchtcollege – www.tcz.nu

 

10. Therapeut is niet aansprakelijk voor eventuele nadelige gevolgen die zijn ontstaan doordat cliënt onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, dan wel doordat cliënt voor hem bekende en beschikbare informatie aanwezig in medische dossiers niet heeft verstrekt.

 

11. Therapeut is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan aan eigendommen van cliënt door parkeren op of het betreden van het terrein aan de praktijk, noch voor andere schade ontstaan door betreden van de praktijk, de keuken en het gebruikmaken van het toilet of andere ruimtes.